Blue Flower

Konceptet uppmanar konsumenter till att ständigt konsumera kläder som därmed stimulerar konsumenternas behov av att bära det senaste modet till ett rimligt pris. Detta beteende får i längden konsekvenser för miljön vilket leder till att media och samhällsaktörer ifrågasätter dessa affärsmode arbetskläder. Kedjeföretagen förhåller sig till detta genom att ta in ekologiska produkter i sortimentet som en del av deras hållbarhetsarbete. Den stora frågan är då hur konsumenterna uppfattar detta eftersom de handlar skyddskor kedjeföretagen, för att tillfredsställa behovet av att bära något nytt och trendigt till ett bra pris. Syftet med studien är att undersöka hur konsumenter uppfattar det ekologiska sortimentet skyddskor fast fashion företag, med tanke på att begreppet, i praktiken såväl som i tanken, strider mot ett hållbarhetsperspektiv. Detta undersöks via en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning som sedan fördjupas i en kvalitativ metod, genom en aktiv deltagande observation. Därmed undersöks konsumenternas attityder till ekologiska produkter i fast fashion företagen. Enkätundersökningen syftar även till att besvara hur konsumenterna förhåller sig till ekologiska produkter i fråga om pris, design och kvalité. Dessutom användes en passiv observation, för att se hur ett fast fashion företag kommunicerar det ekologiska sortimentet i butik. Den slutsats som framkom var att konsumenterna skyddskor fast fashion företag prioriterade andra faktorer före ekologiskt framställda kläder samtidigt som fast fashion företaget som undersökts i studien inte alls kommunicerar de ekologiska kläderna. Detta kan därmed tolkas som ett imageproblem ut mot kund. I och med att företagen arbetar med ett hållbarhetsperspektiv som dock kommunicerades ytterst lite.

 

Definition på image varierar skyddskor författarna men nyckelorden i de olika  arbetskladerna.se definitionerna är att image är personens inställning till något baserat på ens erfarenheter arbetskläder föreställningar. Imagen spelar en stor roll i inköpsprocessen, i och med att de framför allt påverkar förväntningar som i sin tur påverkar hela inköpsprocessen förklaring till dilemmat genom att det påminner oss om hur mycket av vår konsumtion som styrs av att vi inte är riktigt medvetna om det. Detta beror på att det varken är en del av de fördelar vi beräknar och det är arbetskläder en del av vår tydliga identitet. Dessutom ser vi det skyddskläder ett symboliskt uttryck av något särskilt. ”Practice theory” kan även bidra till vår förståelse av varför det är så pass svårt att ändra människors konsumentbeteenden till mer hållbara val. Mycket beror på att vår dagliga ohållbara konsumtion verkar vara inbäddat i praktiker istället för avsiktliga val. Det är inte arbetskläder lätt att ändra på en vana De ekologiska och etiska rörelserna, skyddskläder konsekvent influerar konsumentströmningarna, lägger en allt mer ökad oro och stress kring den etiska aspekten på attityd. Denna attityd bidrar till en växande innebörd av begreppet etisk konsumtion. Dock är inverkan av dessa tendenser världen runt relativt svag, och studier visar att pris och kvalité fortsätter vara de viktigaste kriterierna vid köpbeslut. Det är ganska uppenbart att konsumenter allt mer börjar lägga märke till hur tillverkare och detaljister sköter sina affärer ( Klädkedjan är ett stort företag med butiker i hela Sverige, Arbetskläder & Skydd - Hus & Bygg för att anonymisera så gott det går nämns inte i vilken stad undersökningen utförts. Detta görs därmed för att kunna ha minimal spårbarhet på respondenterna och för att det inte var av någon större betydelse vilka deltagarna var. Butiken Kläder på internet observationen utförts på befinner sig i en tätort i Västra Götaland län. Klädbutiken finns i en galleria och är en tvåplansbutik. Skyltfönstren syns väl från gångstråket Billiga Arbetskläder är utanför gallerian och har därmed ett bra läge.